Skip to content Skip to footer

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

Prevádzkovateľ stránky www.pitchoviny.sk sprostredkuje predaj a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával tovar prostredníctvom tejto stránky. Prevádzkovateľ (ďalej sprostredkovateľ) má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj prostredníctvom Stránky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny tovaru sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom, Stránka neprichádza do priameho kontaktu s vašimi peniazmi.

Článok I

Vymedzenie základných pojmov

 1. Sprostredkovateľom je:
  Robert Šaray, Hollého 226, 03495 Likavka
  IČO: 51748118

Okresný úrad Ružomberok
Číslo živnostenského registra: 570-15467

Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj tovaru zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke;

 1. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.pitchoviny.sk;
 2. Klient je osoba, ktorá si objedná a kúpi tovar na Stránke;
 3. Poskytovateľ je dodávateľ, ktorá predáva tovar ponúkaný na Stránke;
  Odkaz na obchodné podmienky Poskytovateľa
  Odkaz na reklamačný poriadok dodávateľa
 4. Ponuka je ponuka predaja uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, fotografiu a popis tovaru, cenu.
 5. Zmluva je kúpna zmluva uzatváraná medzi Poskytovateľom a Klientom prostredníctvom Stránky na nákup tovaru od Poskytovateľa
 6. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva, povinnosti a zodpovednosti Sprostredkovateľa, Klienta a Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke a sú odsúhlasené každou stranou.

Článok II

Nákup na Stránke

 1. Klient nakupuje na stránke tovar od Poskytovateľa. 
 2. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. 
 3. Ponuka tovaru od Poskytovateľa a dohoda predaja každého výrobku sa odohráva iba na Stránke. Vybraný tovar Klienti vkladajú do Košíka.
 4. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom sa riadia v prvom rade podľa Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa, ktoré Klient odsúhlasuje v momente objednávky.
 5. PLATBA
  1. Všetky ceny na Stránke sú uvedené bez poštovného a v plnej konečnej cene pre Klienta.
  2. Klient môže využiť nasledovné možnosti platby:
   1. DOBIERKA (platba pri preberaní tovaru od kuriéra alebo pošty)
 6. DOPRAVA
  1. Klient môže využiť nasledovné možnosti dopravy v závislosti na ponuke Poskytovateľa:
   1. SLOVENSKÁ POŠTA
   2. KURIÉR UPS
   3. OSOBNÝ ODBER – Tovar je možné prevziať na adrese, ktorá je uvedená v procese objednávky
  1.  
 1. Poskytovateľ má možnosť objednávku potvrdiť automaticky v momente jej odoslania Klientom, alebo manuálne kedykoľvek neskôr. Poskytovateľ má tiež možnosť časť alebo celú objednávku zamietnuť.

Článok III

Uzatvorenie zmluvy

 1. Za samotné Uzatvorenie Zmluvy sa považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Klienta, následné automatické alebo manuálne potvrdenie kompletnej Objednávky zo strany Poskytovateľa.
  V prípade, že Poskytovateľ potvrdí Objednávku len čiastočne, je momentom Uzatvorenia zmluvy následné finálne potvrdenie čiastočnej Objednávky zo strany Klienta jej uhradením (súhlas s tým, že Objednávka nebude kompletná).
 2. Zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Klienta z nej vyplývajúcich. Záväzky Poskytovateľa a Klienta zo zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných Poskytovateľov.
 3. Zmluva bude archivovaná v elektronickej forme a takto archivovaná nie je dostupná Klientovi. Klient súhlasí s uzavretím Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Klient taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácií a iné, si hradí Klient sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre klienta. Ďalšie informácie ohľadom Zmluvy medzi Klientom a Poskytovateľom sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov zverejnených na Stránke, s ktorými je Klient povinný sa pred odoslaním objednávky riadne oboznámiť a odoslaním objednávky vyjadruje s obchodnými podmienkami Poskytovateľa príslušného tovaru svoj súhlas.
 4. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe tovaru vydáva ako jeho predajca:

Poskytovateľ, v prípade, že je tovar platený a preberaný formou dobierky

Sprostredkovateľ, v prípade, že je tovar zaplatený kartou alebo bankovým prevodom. 

 1. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe tovaru v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva nákup na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení tovaru. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Objednávky a dátum úhrady. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

Článok IV

Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru je zodpovedný:
  1. za kvalitu a rozsah dodania tovaru,
  2. za odoslanie v dohodnutej lehote,
  3. za dodržanie zákonne stanovených podmienok súvisiacich s oprávnením na predaj tovaru,
  4. za pravdivosť, autenticitu a verné zobrazenie ponuky, vrátane ceny tovaru a ceny poštovného
  5. za dostupnosť zobrazovaného tovaru
  6. za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv
  7. za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle VOP Poskytovateľa.
  8. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov
 2. Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za:
  1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
  2. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) – viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
  3. oneskorené doručenie alebo škody ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku nesprávne uvedenej adresy, telefónneho čísla, alebo emailu zo strany Klienta
 3. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá za správu stránky, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši Klient priamo s Poskytovateľom a na náklady Poskytovateľa. V prípade potreby kontaktu je Sprostredkovateľ oprávnený Klienta a Poskytovateľa prepojiť. 
 4. Sprostredkovateľ nezodpovedá za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.pitchoviny.sk a vyhradzuje si právo na vopred ohlásené i neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému. Sprostredkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Poskytovateľovi z dôvodu nefunkčnosti, alebo ukončenia prevádzky webu.

Článok V

Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží súhrn Objednávky, alebo súhrn Objednávky obsahuje iný tovar, ako bol tovar uvedený v Ponuke, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na adresu: info@pitchoviny.sk alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.
 2. V prípade vád tovaru dodaného zo strany Poskytovateľa je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa, ktorý Klientovi tovar dodal. Sprostredkovateľ je v tomto prípade oprávnený poskytnúť Klientovi email Poskytovateľa. 
 3. Poskytovateľ pri vybavovaní reklamácie postupuje podľa svojich podmienok reklamácie obsiahnutých vo VOP Poskytovateľa.

Článok VI

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Klient má právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
  1. uzavretia Zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
  2. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
  3. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
  4. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
  5. kedy Klient alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 2. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:
  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Klienta, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Klienta;
  2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny s krátkou zárukou, mlieko, syry, salámy a pod.);
  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda …);
  4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak Klient tento obal rozbalil;
  6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Klient informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy Poskytovateľa. Klient môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
 1.  

Článok VIII

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Klient poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom prevádzkovania Stránky, najmä však za účelom poskytovania týchto údajov Poskytovateľovi. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Klient, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.
 2. Klient súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi tovar, a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa. Sprostredkovateľ informoval Klienta, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy.
 3. Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a Poskytovateľa súvisiacich so službami Sprostredkovateľa či Poskytovateľa na adresu Klienta.
 4. Súhlas Klienta podľa bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
 5. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík členov a webových stránok hostovaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa.

Článok IX

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.8.2021.